Generelle betingelser for anvendelse af Linde’s online tjenester

1. Generelt

Nedenstående aftale- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og leverancer af varer og ydelser, herunder gennem underleverandører medmindre anden sk riftlig aftale herom foreligger parterne imellem.

2. Tilbud

Tilbud er gyldigt for skriftlig accept indtil 30 dage efter tilbudsdato.

3. Priser

 • 3.1
  Opgivne priser gælder - hvor intet andet udtrykkeligt er anført - netto ab fabrik, eksklusive skat ter og a fgifter i såvel købers som sælgers land. Uanset sådanne skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan Linde Gas A/S kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af kunden.
 • 3.2
  Opgivne priser er i øvrigt faste for levering til det i tilbud / ordrebekræftelse anførte tidspunkt.
 • 3.3
  Linde Gas A/S er løbende berettiget til at ændre priser, rabatter og rabatsystemer med 14 dages varsel, hvis intet andet er aftalt.

4. Emballage

 • 4.1
  For udleverede gasflasker, kryoconta inere, kugletanke og anden emballage eller transportudrustning tilhørende Linde Gas A/S, er kunden overfor Linde Gas A/S ansvarlig for, at effekterne returneres til Linde Gas A/S i samme stand, som de er modtaget. Et tilsvarende ansvar har kunden for kryom ateriel og andre installationer udlånt eller udlejet af Linde Gas A/S. Såfremt der hos kunden konstateres manko, er kunden forpligtet til på anfordring at godtgøre Linde Gas A/S købsprisen for tilsvarende ny emballage eller nyt materiel. Emballagen og mat eriel forbliver stedse Linde Gas A/S’ ejendom, hvorfor k unden, dennes bo eller kreditor ikke kan søge sig fyldestgjort heri.
 • 4.2
  Det påhviler kunden, at opbevaringen og brugen af effekterne sker på lovlig og betryggende måde samt at disse til nyværdi omfa ttes af kundens forsikringer for ansvar, brand, eksplosi on, tyveri og hærværk.
 • 4.3
  For de i 4.1 nævnte gasflasker m.v. overlades brugen til kunden mod debitering af leje. Systemer og satser herfor bestemmes til enhver tid af Linde Gas A/S.
 • 4.4
  Indsigelse r mod opgørelser og beregninger, der ligger til grund for Linde Gas A/S’ fakturering af leje, skal ske snarest og senest 20 dage efter fakturamodtagelse.
 • 4.5
  Kunden er pligtig til at tåle, at en repræsentant fra Linde Gas A/S besigtiger kundens lager og p roduktionsfaciliteter for optælling af udlejede effekter f.eks. flasker i det omfang, som Linde Gas A/S anser for nødvendigt.
 • 4.6
  Lejede flasker, som returneres til Linde Gas A/S, vil af sikkerhedsmæssige årsager blive tømt for indhold. Der ydes ingen ref usion for restindhold af returnerede flasker.

5. Levering

5.1
Mod særskilt betali ng kan Linde Gas påtage sig at levere på en af kunden bestemt adresse i Danmark. Leveringsvilkårene skal fortolkes i overensstemmelse med INCOTERMS gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Kunden er forpligtiget til, ved modtagelsen at kontrollere og godk ende leverancemængden. I tilfælde, hvor kunden ikke er til stede ved levering, anses leveringsmængden for korrekt medmindre kunden kan påvise, at dette ikke er tilf ældet.

6. Betalingsbetingelser

 • 6.1
  Betalingsbetingelser: 20 dage fra fakturadato.
 • 6.2
  I tilfælde af forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid af Linde Gas A/S fastsatte rente som angivet på fakturaen.

7. Linde Gas A/S’ an svar

 • 7.1
  Ansvar for mangler ved salgsgenstand Ved rettidig reklamation over mangler inden for 1 år efte r levering skal Linde Gas A/S foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og kunden kan da ikke stille andre krav vedrørende mangler. Linde Gas A/S har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede produkter.
 • 7.2
  Ansvar for forsinkelse I tilfælde af væsentlig forsinkelse med levering, er kunden berettiget til at annullere ordren. Hvis der er aftalt success iv levering, er kunden dog alene berettiget til at annullere de dele af ordren, som skulle have været leveret, og hvor levering er væsentlig forsinket. Herudover har kunden ingen beføjelser i anledning af Linde Gas A/S' eller Linde Gas A/S underleverandør ers eventuelle forsinkelser
 • 7.3
  Force majeure I tilfælde af at rettidig levering hindres af begivenheder uden for Linde Gas A/S’ ab solutte kontrol - herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser og transportvanskeligheder - kan Linde Gas A/S ansvarsfrit udskyde levering eller annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til kunden hurtigst muligt.
 • 7.4
  7.4.1: Linde Gas A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar , i det omfang loven ufravigeligt måtte pålægge Linde G as A/S ansvar for sådanne skader og Linde Gas A/S’ ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Linde Gas A/S er ligeledes ansvarlig for skader, som leverede p rodukter fra Linde Gas A/S måtte forvolde, og hvor skaden ikke omfattes af lov om produktans var, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Linde Gas A/S’ side, og Linde Gas A/S’ ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
 • 7.4.2
  Linde Gas A/S’ a nsvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum DK K 7 mio.
 • 7.4.3
  I tilfælde hvor Linde Gas A/S er ansvarlig for produktskader ifølge ovennævnte, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af kunden, fordeles ansvaret efter graden af udv ist skyld.
 • 7.4.4
  I det omfang Linde Gas A/S måtte blive påla gt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er kunden pligtig at holde Linde Gas A/S skadesløs for det ansvar, Linde Gas A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end Linde Gas A/S’ ansvar efter ovenstående. Kunden er pligtig til at lade si g sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Linde Gas A/S fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Linde Gas A/S via kunden til tredjemand.
 • 7.5
  Almindelig ansvarsbegrænsning Linde Gas A/S ’ og Linde Gas A/S u nderleverandørers ansvar kan ikke - uanset eventuelt påvist uagtsomhed - omfatte driftstab, tidstab eller andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grund lag. Denne b estemmelse gælder også for Linde Gas A/S’ produktansvar i det omfang, bestemmelsen ikke måtte blive tilsidesat eller begrænset som følge af ufravigelige regler i lov om produktansvar.

8. Linde Gas A/S' immaterialrettigheder

 • 8.1
  Kunden skal respektere Lind e Gas A/S' rettigheder til patenter, varemærker, forretningskendetegn, brugsmodeller, mønstre og know -how. Desuden er kunden ikke berettiget til at afdække, fjerne eller supplere angivelser eller påtrykninger af Linde Gas A/S' varemærke og forretningskende tegn m.v. på produkterne.

9. Tvister

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, indbringes efter Linde Gas A/S' valg for enten Københavns Byret eller afgøres ved voldgift i København efter dansk ret.

af 1. Oktober 2013